Thông báo: Ngày Khai giảng sẽ dời lại vào ngày 15/01/2018