THÔNG BÁO CHIÊU SINH
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K110
( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN)