TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG, TƯ VẤN 
TÀI CHÍNH - HẢI QUAN
t.thinh.JPG

Giám đốc trung tâm:
 ThS. Lê Thịnh


Nhân sự:
 Trung tâm có 04 cán bộ viên chức, trong đó 01 cán bộ có học vị thạc sĩ.
 
STT
Họ Tên
Học Vị
Liên hệ
1
Lê Thịnh
Thạc sĩlethinh@tchq.edu.vn
2
Hoàng Thị Hồng Oanh
Cử nhânhoangthihongoanh@tchq.edu.vn
3Đinh Văn MỹCử nhândinhvanmy@tchq.edu.vn
4Nguyễn Tuấn TrungCử nhânnguyentuantrung@tchq.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Bồi dưỡng, dịch vụ, tư vấn Tài chính – Hải quan (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị thuộc Trường, thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn về tài chính, kế toán, hải quan; liên kết đào tạo với các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và ngoài nước để mở rộng, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm nhằm huy động nguồn thu tạo điều kiện tăng thu nhập, hỗ trợ đời sống cán bộ, viên chức, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm thực hiện theo Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TCHC ngày 30/5/2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài chính-Hải quan. 

Liên hệ: 
ĐT: (028) 38 446 875.
Fax: 38 450 796.
E-Mail: tttchq@tchq.edu.vntttchq@yahoo.com 

VP trung tâm: 
Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp.HCM