NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

I. Bồi dưỡng nghiệp vụ Tài chính
1. Thực hành khai báo thuế
2. Bồi dưỡng nghiệp vụ thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế - Đại lý thuế (theo quy định của Bộ Tài chính)
3. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra thuế

II. Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán
1. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng HCSN - đơn vị kế toán nhà nước (theo quy định của Bộ Tài chính)
2. Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng doanh nghiệp (theo quy định của Bộ Tài chính)
3. Luyện thi chứng chỉ hành nghề kế toán (theo quy định của Bộ Tài chính)
4. Thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

III. Bồi dưỡng nghiệp vụ Xuất nhập khẩu – Hải quan
1. Đào tạo nhân viên đại lý thủ tục hải quan (theo quy định của Bộ Tài chính)
2. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
3. Thực hành thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS

IV. Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị kinh doanh
1. Bồi dưỡng kỹ năng mềm